Journals:

[1] Fu Wang, Zhe Wang, Naoki Hida, Dale O Kiesewetter, Ying Ma, Kai Yang, Pengfei Rong, Jimin Liang, Jie Tian, Gang Niu, Xiaoyuan Chen, A cyclic HSV1-TK reporter for real-time PET imaging of apoptosis, Proceedings of the National Academy of Sciences, DOI:10.1073/pnas.1321374111, 2014(SCI index, IF = 9.74)

[2] Xibo Ma, Zhen Cheng, Yushen Jin, Xiaolong Liang, Xin Yang, Zhifei Dai, Jie Tian, SM5-1-Conjugated PLA Nanoparticles Loaded with 5-Fluorouracil for Targeted Hepatocellular Carcinoma Imaging and Therapy, Biomaterials, 35(9): 2878-2889, 2014(SCI index, IF = 7.640)[PDF]

[3] Jiangang Liu,Jun Li,Lu Feng,Ling Li,Jie Tianb*, Kang Lee*, Seeing Jesus in toast: Neural and behavioral correlates of face pareidolia,Cortex, vol. 53, pp.60-77, April 2014(SCI index, IF = 6.161)

[4] Jiangang Liu1,Meiyun Wang, Xiaohong Shi, Lu Feng, Ling Li, Justine Marie Thacker, Jie Tian*, Dapeng Shi* and Kang Lee*. Neural correlates of covert face processing: fMRI evidence from a prosopagnosic patient[J]. Cerebral Cortex, 2013: bht059. (SCI IF(2013): 8.305)

[5] Zhenyu Liu, Wenjuan Wei, Lijun Bai*, Ruwei Dai, Youbo You, Shangjie Chen, Jie Tian*,Exploring the Patterns of Acupuncture on Mild Cognitive Impairment Patients Using Regional Homogeneity[J]. PloS one, 9(6): e99335, 2014. (SCI IF (2013): 3.534)[PDF]

[6] Alicia Arranz, Di Dong, Shouping Zhu, Charalambos Savakis, Jie Tian, and Jorge Ripoll*, In-vivo Optical Tomography of Small Scattering Specimens: time-lapse 3D imaging of the head eversion process in Drosophila melanogaster, Scientific Reports, accepted, 2014 (SCI IF(2013): 5.078)[PDF]

[7] Xibo Ma+, Hui Hui+, Wenting Shang, Xiaohua Jia, Jie Tian, Recent advances in optical molecular imaging and its applications in targeted drug delivery.Current Drug Target, accepted(SCI IF(2013)=3.848

[8] Qian Zhang, Qiao Jiang, Na Li, Luru Dai, Qing Liu, Linlin Song, Jinye Wang, Yaqian Li, Jie Tian, Baoquan Ding*, and Yang Du*,  DNA Origami as an In Vivo Drug Delivery Vehicle for Cancer Therapy[J]. ACS nano, 8(7): 6633-6643, 2014. (SCI IF(2013): 12.033)

[9]Zhenhua Hu, Weidong Yang, Haixiao Liu, Kun Wang, Chengpeng Bao, Tianming Song, Jing Wang*, and Jie Tian*. From PET/CT to PET/MRI: Advances in Instrumentation and Clinical Applications[J]. Molecular pharmaceutics, 11 (11), pp 3798–3809,2014. (SCI IF(2013):  4.787)[PDF]

[10] Di Dong, Alicia Arranz, Shouping Zhu, Yujie Yang, Liangliang Shi, Jun Wang, Chen Shen, Jie Tian, Jorge Ripoll, Vertically scanned laser sheet microscopy[J]. Journal of biomedical optics, 19(10): 106001-106001, 2014. (SCI IF(2013): 2.752)[PDF]

[11] Xintao Ding, Kun Wang, Biao Jie, Yonglong Luo, Zhenhua Hu, and Jie Tian. Probability method for Cerenkov luminescence tomography based on conformance error minimization[J]. Biomedical optics express, 5(7): 2091-2112, 2014. (SCI IF(2013):  3.497)[PDF]

[12] Jinzuo Ye, Chongwei Chi, Zhenwen Xue, Ping Wu, Yu An, Han Xu, Shuang Zhang, and Jie Tian. Fast and robust reconstruction for fluorescence molecular tomography via a sparsity adaptive subspace pursuit method[J]. Biomedical optics express, 2014, 5(2): 387-406. (SCI IF(2013):  3.497)[PDF]

[13]Chongwei Chi, Yang Du, Jinzuo Ye, Deqiang Kou, Jingdan Qiu, Jiandong Wang, Jie Tian and Xiaoyuan Chen. Intraoperative Imaging-Guided Cancer Surgery: From Current Fluorescence Molecular Imaging Methods to Future Multi-Modality Imaging Technology. Theranostics, 2014, 4(11): 1072-1084. (SCI IF(2014):  7.827)[PDF]

[14]Ye J, Chi C, Xue Z, et al. Fast and robust reconstruction for fluorescence molecular tomography via a sparsity adaptive subspace pursuit method[J]. Biomedical optics express, 2014, 5(2): 387-406.(SCI IF:3.497)

[15]Fu S, He H, Hou Z G. Learning race from face: a survey[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2014, 36(12): 2483-2509.

[16]Tang Y, Wang Z, Gao H, et al. On controllability of neuronal networks with constraints on the average of control gains[J]. IEEE transactions on cybernetics, 2014, 44(12): 2670-2681.

[17]Cheng L, Hou Z G, Tan M. A mean square consensus protocol for linear multi-agent systems with communication noises and fixed topologies[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2014, 59(1): 261-267.